Lise mezunu zabıta alımı

Lise mezunu zabıta alımı

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar yukarıdaki eğitim durumlarına göre şartlara haiz olması, B sınıfı ehliyete sahip olması, mezuniyet durumlarına göre KPSS puanının en az 70 olması ve zabıta yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo şartları ile 30 yaşını doldurmamış adaylar arasından başvurular kabul edilecektir.

Lise mezunu zabıta alımı

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar yukarıdaki eğitim durumlarına göre şartlara haiz olması, B sınıfı ehliyete sahip olması, mezuniyet durumlarına göre KPSS puanının en az 70 olması ve zabıta yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo şartları ile 30 yaşını doldurmamış adaylar arasından başvurular kabul edilecektir.

Lise mezunu zabıta alımı
28 Mayıs 2020 - 17:51

Başvuru şekli nasıl; Zabıta memuru olmak isteyen adaylar 22 Haziranda başvurular başlayacak olup 26 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgeleri Bingöl Belediye Başkanlığı İnsan Kaynaklarına şahsen teslim ederek başvurularını gerçekleştireceklerdir.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gerekengenel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.a) Türk vatandaşı olmak.b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı biryıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasaldüzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenikötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığıdeğerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemişbulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfageçirilmiş olmak.e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lise2018-KPSSP94, Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından(KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma veölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy vekilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesinesahip olmak,

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.bingol.bel.tr) temin edeceklerdir.2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleribelediyemizce tasdik edilebilir),4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleribelediyemizce tasdik edilebilir),5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdikedilebilir),9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;· Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 22/06/2020’den 26/06/2020 günü saat 16:30’a kadar (mesai günlerinde saat08:30-12:00/13:00-16:30 arasında) Yenişehir Mah. Kutluay Sok. No:4 BİNGÖL adresinde bulunan Bingöl Belediyesiİnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.· Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.· Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göresıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beşkatı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesinimüteakip Belediyemizin www.bingol.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınavyeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmişolduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup,hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Bingöl Belediyesisorumlu tutulamayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 16/07/2020Perşembe günü Saat 09:00’da başlamak üzere Bingöl Belediyesi Veysel BELGİN Gençlik Merkezi Çok AmaçlıToplantı Salonunda yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devamedilecektir.Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzereatama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.Sınav Konuları:a) Sözlü sınav;· Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,· Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,· 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,· Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,konularını kapsar.b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibiözelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan veuygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır.Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetikortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir.

Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet (www.bingol.bel.tr) adresinde ilanedilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veyayeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespitedilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz.

Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamalarıyapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığınasuç duyurusunda bulunulacaktır.Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarakitiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Hayatımı yeniden yaşayabilseydim eğer
Hayatımı yeniden yaşayabilseydim eğer
Flaş karar! Yılların kanalı kapatılıyor
Flaş karar! Yılların kanalı kapatılıyor